Bedrijfsbeveiliging

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Rescue Security Control Protect Eye

1. Algemeen

1.1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • “Rescue Security Control Protect Eye,” “wij,” “ons” of “het bedrijf” verwijst naar het bedrijf Rescue Security Control Protect Eye, gevestigd te Punter 187, 1186 PR Amstelveen, Nederland.
  • “Klant,” “u” of “uw” verwijst naar de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die gebruikmaakt van de diensten of producten aangeboden door Rescue Security Control Protect Eye.
  • “Diensten” verwijst naar alle beveiligings- en beschermingsdiensten en producten aangeboden door Rescue Security Control Protect Eye.

1.2 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rescue Security Control Protect Eye, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Contactgegevens

Rescue Security Control Protect Eye Adres: Punter 187, 1186 PR Amstelveen, Nederland Telefoon: Tel: +31(20) – 8225292, Mob: +31 (6)-22553707 Email: info@protecteye.eu Website: www.protecteye.eu

3. Diensten en Producten

3.1 Aanbod Onze diensten en producten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om ons aanbod op elk moment te wijzigen, aan te passen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

3.2 Prijzen Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief eventuele belastingen, heffingen of verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4. Bestellingen en Betalingen

4.1 Bestellingen Door een bestelling te plaatsen bij Rescue Security Control Protect Eye, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om een bindende overeenkomst aan te gaan.

4.2 Betalingen Betalingen voor onze diensten en producten dienen te worden voldaan volgens de door ons verstrekte betaalinstructies. Rescue Security Control Protect Eye behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien betaling niet tijdig is ontvangen.

5. Levering

5.1 Leveringsvoorwaarden De levering van onze producten vindt plaats op het adres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op u op het moment van levering.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beperking van Aansprakelijkheid Rescue Security Control Protect Eye is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten of producten.

6.2 Overmacht In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorzienbare gebeurtenissen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging, niet-uitvoering of onderbreking van onze diensten.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Auteursrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten en producten, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, blijven eigendom van Rescue Security Control Protect Eye of de desbetreffende rechthebbenden.

8. Geschillen

8.1 Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillenbeslechting Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

9. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

9.1 Wijzigingen Rescue Security Control Protect Eye behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.